שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו 

סעיף א
 כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים, חייב  לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה (יהושע א,ח). 
ובשעת הדחק, אפילו לא קרא רק קריאת שמע שחרית וערבית, לא ימושו מפיך (ישעיהו נט, כא) קרינן ביה (הגהות מיימוני פ"א וסמ"ג עשין י"ב). 
ומי שא"א לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים.הגה: ותחשב לו כאילו לומד בעצמו (טור).
ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכר, אבל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו  חלקו בשביל ממון שיתנו לו. (תא"ו נתיב ב' מש"ס דסוטה).

ישיבת הסדר גבוהה קריית גת מזמינה את הציבור הרחב לקבוע זמן לתורה,

בזמן שמתאים לך! בקצב שלך! ובתוכן שאתה בוחר!
 
בואו בשמחה!!!
משפחת ישיבת הסדר גבוהה קריית גת.

 

מלא פרטיך כאן ונתאם עבורך חברותא מתאימה:

[contact-form-7 id="444" title="תיאום חברותא"]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם